RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP

Majątek

Teatr gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami
efektywności ich wykorzystania.
Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
Przychodami instytucji kultury są:
1. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku
ruchomego,
2. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3. dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego,
4. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
Organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia
działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest
prowadzona. Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych
zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
Wysokość dotacji podmiotowej Teatru Powszechnego w Łodzi:
2015 r. – 4 150 000 zł w tym 1 000 000 zł na organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuk
Przyjemnych i Nieprzyjemnych
2016 r. – 4 400 000 zł w tym 1 000 000 zł na organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuk
Przyjemnych i Nieprzyjemnych
2017 r. – 5 000 000 zł w tym 1 000 000 zł na organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuk
Przyjemnych i Nieprzyjemnych.
2018 r. – 5 000 000 zł w tym 1 000 000 zł na organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuk
Przyjemnych i Nieprzyjemnych.
2019 r. – 4 000 000 zł
Teatr jest właścicielem działki nr 18/3 o powierzchni 347 m2 znajdującej się w obrębie S1, oraz użytkownikiem na czas nieokreślony działek 18/1, 18/2, 19 o powierzchni łącznej 3 203 m 2 znajdujących się w obrębie S1 oraz budynków położonych na tych działkach.Opublikował: Czeslaw Wojtczak
Publikacja dnia: 25.07.2019
Podpisał: Czesław Wojtczak
Dokument z dnia: 25.07.2019
Dokument oglądany razy: 5 446